Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Elsősegélynyújtás Általános Ismertető
Általános Ismertető

Vizsgaanyag a közúti elsősegély vizsgához

E-mail Nyomtatás PDF

A közúti elsősegély vizsgához szükséges tananyagot,

Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek c. könyve tartalmazza.

Megvásárolható: Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete,

7629 Pécs, Dobó István utca 89. szám alatt

ára: 1.800 Ft

Módosítás: ( 2020. november 18. szerda, 16:32 )
 

Hozzájáruló nyilatkozat kiskorúaknak

E-mail Nyomtatás PDF

Hozzájárulás kiskorú közúti elsősegélynyújtás vizsgájához

Alulírott

 

név................................................................................................................................

 

szem.ig szám…………………………………………………………………………………..

 

hozzájárulok, hogy kiskorú gyermekem

 

név………………………………..…..…………………………………………………………

 

életkor…………………………………………………………………………………………..

 

a Magyar Vöröskereszt ………………………..……………………… Fővárosi/Megyei

Szervezete által szervezett közúti elsősegélynyújtó vizsgára jelentkezzen és vizsgát tegyen.

 

Kelt:  ………………………, ………. év ………  hó …….. nap

…………………………………………….

Törvényes képviselő aláírása

 

 

 

 

 

 

A cselekvőképesség szabályairól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 11-14. § rendelkezik.

Módosítás: ( 2015. február 06. péntek, 16:18 )
 

Közúti Elsősegélynyújtási Vizsga Szabályzata

E-mail Nyomtatás PDF

Érvényes: 2015.02.01-től

Közúti Elsősegélynyújtási Vizsga Szabályzata

Érvényességi terület

Ez a vizsgaszabályzat a 31/1992. (XII. 19) NM rendeletben maghatározott közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás vizsgáztatására vonatkozik.

 

A vizsga tárgya és segédeszközök

 

A vizsga során megállapításra kerül, hogy a vizsgázó tudását a gyakorlatban képes –e alkalmazni. Ebből következően a vizsga elsősorban gyakorlati jellegű, melyet az elméleti ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít. A vizsgabizottság által biztosított segédeszközökön kívül egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

 

Vizsgabizottság

A vizsgabizottság két főből áll, melyet a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezete kér fel.

A vizsgabizottság illetékes:

 • a vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzésére,
 • a vizsga eredményének megállapítására,
 • csalási cselekmények ügyében döntésre,
 • igazolás kiadására.

 

Vizsgára bocsátás és jelentkezés

Vizsgára az bocsátható, aki:

 

 • előzetesen (személyesen vagy telefonon) az adott vizsgára jelentkezett,
 • a vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a
  • kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot,
  • kiskorú vizsgázó esetében a Hozzájárulás kiskorú közúti elsősegélynyújtás vizsgájához című dokumentumot,
  • vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot,
 • arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát

 

Vizsga időpontja és helye

 

A vizsgákra általában munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor.

 

 

 

Vizsgadíjak


A vizsga vizsgadíj köteles.

Ha a vizsgázó, a vizsgára jelentkezés során, a

 • 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői véleményt, vagy
 • a 141/2000. (VII.9.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, az OOSZI I. fokú orvosi bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítvány hiteles másolatát tudja nyújtani,
  • a Magyar Vöröskereszt által - 2015. évben, vagy azt követően - átadott Életmentő Érdemrenddel rendelkezik,

akkor a vizsgadíj befizetése alól mentesül.

Visszalépés, megbetegedés, hiányzás

Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, és továbbra is vizsgát kíván tenni, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre.

 

Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.


A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha:

 • 10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát,
 • akadályoztatását bejelenti/bejelenteti és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja,
 • legkésőbb a vizsga jegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását,
 • rendkívüli esetben (pl.: természeti katasztrófa) méltányosságból.

 

Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, és egyben nyilatkozik arról, hogy eláll a vizsgától, igény esetén a befizetett vizsgadíj – az ügyintézési költséggel csökkentett - összege visszatéríthető.

Az ügyintézési költség összege a mindenkori vizsgadíj 15%-át teszi ki.

 

A vizsgáztatás szervezése

A vizsgázók fogadása és tájékoztatása érdekében a vizsgahelyszín a meghirdetett kezdési időpont előtt legalább fél órával korábban nyitva van.

 

A vizsga megkezdése előtt a vizsgaadminisztrátor ismerteti a vizsga menetét a vizsgázókkal. A vizsgamenet ismertetése magában foglalja a vizsgáztatás értékelési elveit, és a vizsgán teljesítendő minimum feltételeit.

A vizsga nem nyilvános, így a vizsgahelyiségben vizsga alatt a vizsgáztató, a vizsgaadminisztrátor, a vizsgázók, valamint a vizsgáztatás ellenőrzésére jogosult személyek tartózkodhatnak.

Kivételt képez ez alól, ha egy - pl. mozgásában korlátozott - vizsgázó a mozgását segítség nélkül nem tudja megoldani, és ezt a segítséget a vizsgán hivatalból benntartózkodók sem tudják neki megadni. Ekkor a vizsgaadminisztrátor előzetes engedélyével – a szükséges ideig – a vizsgázó mozgásának segítője is részt vehet a vizsgán mindaddig, ameddig a vizsgát helytelen viselkedésével vagy bármilyen más módon nem zavarja meg.

 

A Magyar Vöröskereszt a vizsgán történő megjelenésükről szóló egyedi igazolást tud kiadni.

 

Vizsgaanyagok

A vizsga elméleti és gyakorlati számonkérési alapja:

Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek c. könyv

 

Tételek

 

A vizsgára a vizsgaadminisztrátornak több tételsort is biztosítania kell, melyekből a vizsgahelyiségben egy időben tartózkodó vizsgázók számára kijelölt egyetlen tételsort közvetlenül a tételhúzások előtt választja ki. A kijelölt tételsorból a vizsgahelyiségben tartózkodó vizsgázóknak egyidőben, egymást követően kell egy-egy tételt húzniuk.

A vizsgahelyiségben vizsgázási célból egyszerre legfeljebb 4 vizsgázó tartózkodhat, de az egy időben vizsgázók száma minden esetben el kell, hogy érje a 2 főt. A gyakorlatok végrehajtatása során a vizsgáztatónak figyelembe kell vennie a vizsgázó szembetűnő korlátozottságát (pl.: előrehaladott terhesség, mozgáskorlátozottság, egyéb fogyatékosság), vagy előre jelzett (igazolt) rossz egészségi állapotát. Ez a körülmény azonban nem mehet az alkalmasság megítélésének rovására. Amennyiben a kötelezően bemutatandó gyakorlati feladatok, és a kihúzott tétel megoldása során a vizsgázó bukást jelentő hibát követ el (ennek minősül az engedélyezetten a vizsgahelyiségben tartózkodó bármely személytől illegálisan kapott segítség is), vagy a tevékenysége, illetve annak elmaradása a beteg/sérült állapotát bizonyosan rontaná, akkor a vizsgázó a vizsgát nem folytathatja, a vizsgáztatótól „nem felelt meg” minősítést kell, hogy kapjon.

 

Feladatok

A vizsga az alábbi feladatok megoldásából áll:

 

 • kötelezően bemutatandó gyakorlatok:
  • újraélesztés 1 segélynyújtóval,
  • betegvizsgálat,
  • eszméletlen beteg ellátása (stabil oldalfektetés)
  • “A” tétel megoldása,
  • “B” tétel megoldása.

 

A kötelezően bemutatandó gyakorlatok és az “A”, illetve a “B” tételsorok meghatározását a Magyar Vöröskereszt MVK-SZ-036 azonosító számú Elsősegélynyújtás Vizsgáztatás Szabályzata szabályozza. A vizsgázó egy tételt húz, amelyen szerepel a kötelezően bemutatandó feladatok leírása, az “A”, illetve a “B” tétel egyaránt.

A feladatmegoldások számonkéréséért az elsősegélynyújtás vizsgáztató a felelős.


A vizsgaeredmény megállapítása, Igazolás kiadása

A vizsga eredményét az elsősegélynyújtás vizsgáztató állapítja meg. Az Igazolást, a Magyar Vöröskereszt nevében, az elsősegélynyújtás vizsgaadminisztrátor és az elsősegélynyújtás vizsgáztató adja ki.

 

A vizsgateljesítmény értékelése[1]

Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki az elméleti illetve gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el.

Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó, aki feladat megoldások (gyakorlati vagy elméleti) során olyan megoldást közöl, vagy cselekszik, illetve az, amit elmulaszt, (közölni vagy megtenni) a beteg állapotát rontotta és/vagy bukást jelentő hibát követett el.

Csalás, szabálytalanságok


Ha a vizsgázó, a vizsga során:

 

 • meg nem engedett segédeszközt használ,
 • magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza,
 • az elsősegélynyújtás vizsgáztatót illetve vizsgaadminisztrátort előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik,
 • megtévesztésére tesz kísérletet,

 

figyelmeztetést követően a vizsgából kizárható.

 

Arról, hogy figyelmeztetés után folytathatja-e a vizsgáját, vagy azonnal kizárásra kerül, a vizsgabizottság dönt. Kizárás esetén “nem felelt meg” minősítést kell kapnia. A kizárás ténye és körülményei írásban rögzítésre kerül.

Felülvizsgálati záradék, hatályba léptetés és érvényesség


A Vizsgaszabályzatot a Magyar Vöröskereszt MVK-SZ-036 azonosító számú Elsősegélynyújtás Vizsgáztatás Szabályzatával összhangban, adja ki. A szükség szerinti módosítás jogát fenntartja. Ez a vizsgaszabályzat közzétételével válik hatályossá, a Magyar Vöröskereszt honlapján, a megyei vizsgaszervezési központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. Ez a vizsgaszabályzat érvényben marad egy újabb vizsgaszabályzat közzétételéig.

  

 

1. sz. melléklet

 


A vizsgateljesítmény értékelési szempontrendszere

1. A VIZSGÁZÓ MINŐSÍTÉSE

A vizsgáztató “megfelelt” vagy “nem felelt meg” minősítéssel illetheti a vizsgázó tevékenységét.

1.1. Megfelelt, aki
- az újraélesztést, a mentőhívást és az eszméletlen beteg ellátását megfelelően elvégezte,
- az általa kihúzott „A” és „B” feladatokat helyesen oldotta meg, és

- bukást jelentő hibát nem követett el.

1.2. Nem felelt meg, aki
- bukást jelentő hibát követett el, és/vagy

- tevékenysége, illetve lényeges lépések elmaradása, vagy durván hibás kivitelezése az imitált beteg/sérült állapotát bizonyosan rontotta.

2. Önmagukban bukást jelentő hibák LISTÁJA

Újraélesztés
- az elhelyezkedés hibás,
- a teendők érvényes szakmai szabályoknak megfelelő sorrendje nem megfelelő,
- a mellkaskompresszió jellemzői (frekvencia, mélység, folyamatosság) nem megfelelőek,
- a befúvások hatástalanok, ennek oka nem kerül felismerésre és korrigálásra

Életjelenségek vizsgálata
- az eszméletlenség vizsgálatának lépéseit nem ismeri,
- a légzés vizsgálatát nem szabályszerűen végzi.

Eszméletlenség vizsgálata és ellátása
- a légútbiztosítás szükségességét nem ismeri fel, és nem megfelelően alkalmazza,
- ha nem tudja, hogy nem mozdítható betegnél/sérültnél hogyan biztosítható átjárható légút.

Stabil oldalfekvő helyzet
- durva átfordítás, mozgatás,
- a fej hátraszegése elmarad,
- instabil marad a beteg/sérült.

Vérzések ellátása
- a kézzel történő vérzéscsillapítás (nyomáspont vagy direkt ujjnyomás) elmarad, a vérző végtag, testrész felemelése elmarad és más hatásos vérzéscsillapító/megszüntető eljárás sem történik,
- ha a nyomókötést lazán, nem megfelelően helyezi fel,
- nyomókötést tesz fel a nyakra,
- vérző végtagra szorító körülkötést helyez fel,
- a kivérzés tüneteit nem ismeri fel, ellátását nem tudja.

Égés ellátása
- hűtés elmaradása,

- idegen anyag sebre juttatása.

Fektetési módok
- ha a fektetési módok indikációit nem ismeri, kivitelezésüket nem tudja (félig ülő helyzet, sokk fektetés - hasi sérült, eszméleténél lévő koponyasérült, ájult beteg, eszméletlen beteg fektetése)

Bukósisak levétele
- indikációját nem tudja,
- fej-nyak mozgatásával próbálja levenni,
- két segítő esetén, ha az "A" segélynyújtó a fej-nyak rögzítését nem veszi át és biztonsággal két kézzel nem rögzíti.

Kimentés (Rautek-féle műfogás)
- indikációit (gépkocsiból mentésnél) nem tudja,
- nem tudja megfelelően kivitelezni.

Hirtelen légúti elzáródás
- az eltávolítás egyes lépéseinek kivitelezését nem tudja.

Rögzítések
- csont - izületi sérülések rögzítését nem a szabályok szerint végzi (ellátásának szabályait nem ismeri, a szükséges rögzítések kivitelezését nem tudja).

 


[1] Részletezve a Szabályzat 1. sz. mellékletében

Módosítás: ( 2015. február 06. péntek, 16:14 )
 

Tanfolyam és Közúti Elsősegélynyújtó Vizsga

E-mail Nyomtatás PDF

Közúti elsősegélynyújtó vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezünk folyamatosan

Pécsett

TANULJON GYAKORLÓ SZAKEMBEREKTŐL, SAJÁTÍTSA EL AZ ÉLETMENTÉS LEGFONTOSABB ELEMEIT ÉS VÁLJON MAGABIZTOSSÁ,

HOGY HŐSKÉNT TUDJON HELYTÁLLNI HA BAJ VAN!

A tanfolyam befejezése utáni héten, vizsga-lehetőséget biztosítunk

Pécs a Dobó István utca 89. I. emelet szám alatti székhelyünkön.

A tanfolyammal kapcsolatosan a 06-72/510-353-as telefonszámon

illetve a

baranya@voroskereszt.hu

email címen érdeklődhetnek.


Minden jelentkezőt sok szeretettel várunk!


Módosítás: ( 2023. szeptember 07. csütörtök, 09:49 )